Belge ve Logo Kullanımı

Belge almaya hak kazanmış kişilere, Belgelendirme Sözleşmesi ve  “Belge Teslim Form”ları “Belgelendirme Asistanı” tarafından imzalatılır ve belge teslimi yapılır. Belgelendirme Sözleşmesi 3M Belgelendirme Kuruluşu’nu temsilen Genel Müdür tarafından da imzalanır. Şartları  web sitesinde yayınlanmış olup ilgili prosedürün gereklilik değişimine göre web sitesinin güncellenmesi gerçekleştirilir.

 BELGE KULLANIM ŞARTLARI 

 1. Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
 1. Belgeyi kullandırma hakkı 3M BELGELENDİRME KURULUŞU ’ a aittir. 3M BELGELENDİRME KURULUŞU tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde 3M BELGELENDİRME KURULUŞU, belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.
 1. Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları 3M BELGELENDİRME KURULUŞU ’nun web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
 1. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, 3M BELGELENDİRME KURULUŞU tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uyacak ve gerekli kanıtları 3M BELGELENDİRME KURULUŞU’na sunacaktır. Belgelendirme programı şartlarındaki değişikliklerin karşılanamaması halinde belgesini 3M BELGELENDİRME KURULUŞU’ na iade etmekle yükümlüdür.
 1. Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, 3M BELGELENDİRME KURULUŞU ‘nun, belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle yükümlüdür.
 1. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde, belgeyi 3M BELGELENDİRME KURULUŞU’ na iade edecektir.
 1. Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek, gerekli tüm önlemleri alacak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.
 1. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve 3M BELGELENDİRME KURULUŞU tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.

9.Belgenin iptal edilmesi durumunda 3M BELGELENDİRME KURULUŞU, belge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatacak ve sayfada ilan edecektir.

 1. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için 3M BELGELENDİRME KURULUŞU tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.
 1. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.
 1. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak 3M BELGELENDİRME KURULUŞU’ na bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.
 1. 3M BELGELENDİRME KURULUŞU tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

LOGO VE MARKA KULLANIM ŞARTLARI

 1. Belge sahibi,3M BELGELENDİRME KURULUŞU’nun logosunu ,  şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit  vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu, üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.
 2. Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
 3. Logo/Markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.
 4. Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durduracaktır.
 5. Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
 6. Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde 3M BELGELENDİRME KURULUŞU logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri 3M BELGELENDİRME KURULUŞU tarafından gönderilir.
 7. Gönderilen logolarda, izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.
 8. Kurum logosu dışında TÜRKAK ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. 3M BELGELENDİRME KURULUŞU logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar  3M BELGELENDİRME KURULUŞU’ dan temin edilmelidir.
 9. Belgelendirilmiş kişi veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
 10. Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda 3M BELGELENDİRME KURULUŞU, bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

3M BELGELENDİRME KURULUŞU’nun YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde 3M BELGELENDİRME KURULUŞU 3mmym.com Web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,
 • Alınan belgelerin geçerliliği süresince; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları 3M BELGELENDİRME KURULUŞU’ nun Web sayfasında (3mmym.com) ilan etmekle veya diğer iletişim araçları (e-mail, sms, telefon) yoluyla adayları bilgilendirmekle,
 • Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerinin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,
 • Kuruluşumuz tarafından yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgilerin verilmesi gerektiğinde, kanun tarafından yasaklanmadığı sürece, ilgili kişinin paylaşılacak olan bilgileri hakkında Adaylara ve Belge sahiplerine bilgilendirme yapmakla,
 • Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
 • Adayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.