Belgelerin Askıya Alınması – İptali

BELGENİN ASKIYA ALINMASI;

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Karar Vericinin kararı ile askıya alınır;

  • Gözetim tarihi geçen belgelendirilmiş kişilerin (yeterliliklerde belirtilmiş sürede aksi halde belge veriliş tarihinden itibaren 36. ay sonu) belgeleri, öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.
  • Belgelendirilmiş kişinin, sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi halinde belge askıya alınır. Bu durum belgelendirilmiş kişiye bildirilir ve ihlalin düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
  • Belgelendirilmiş kişinin, Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.

Belgelendirmenin askıya alınması durumunda, belgelendirme askıda iken, belgelendirilmiş kişinin belgeyi kullanmaktan uzak durması gerekliliği, Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilmiştir.

Belgelendirilen kişi tarafından, askı süresi içinde gerekli şartları tamamladığına dair yeterli bilgi ve belgenin 3M Belgelendirme Kuruluşu’ na sunulması halinde, askı hali sona erdirilir. Bu durum ilgili kişiye web sayfasındaki ilgili alanda yayınlanarak ve Belgelendirme Asistanı tarafından iletişim araçları kullanılarak bildirilir.

BELGENİN İPTAL EDİLMESİ;

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Karar Verici kararı ile iptal edilir;

  • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
  • Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne göre, yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
  • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
  • Türk Akreditasyon kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 3M Belgelendirme Kuruluşu’ nun yetkilerinin iptali durumunda; eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında, gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
  • Belgelendirilmiş kişi isteği doğrultusunda.

 

Belgesi iptal edilen kişiler, 3M Belgelendirme Kuruluşu web sayfasında Adı Soyadı, Belge numarası, belge tarihi ve iptal tarihi belirtilerek yayınlanır. Belge kopyası da Aday Özlük dosyasında saklanır.

Belgesi iptal edilen kişiler belgenin aslını 1 (bir) ay içinde 3M Belgelendirme Kuruluşu’ na göndermek zorundadır.

Belgelendirilmiş kişi, belgesini kaybetmesi durumunda yayınlanmış kayıp ilanını dilekçe ile 7(yedi) iş günü içinde 3M Belgelendirme Kuruluşu’ na bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Belgenin kaybolması durumunda belgeli kişi, belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır.

Belgelendirilmiş kişilerin belgelerinin askıya alınması ve iptal edilmesi ile ilgili itirazlar, Şikayet ve İtiraz Komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Komitenin kararı, oy çokluğu ile alınır, Karar Verici tarafından uygulanır.