Belgenin Basılması, Teslim Şartları ve Yenilenmesi

Belgelendirilmiş kişinin, belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar her Ulusal Yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır. Ayrıca 3M Belgelendirme Kuruluşu olarak Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiş olan bu şartları Belge/Logo/Marka Yönetimi Prosedürü eki olan Belgelendirme Sözleşmesi ve Sınav Şartnamesi ile Adaylara, hem başvuru sırasında hem de web sitemizde www.3mmym.com sunmuş bulunmaktayız.

3M Belgelendirme Kuruluşu tarafından verilen belgelerin, gözetim raporlarının olumlu sonuçlanması şartı ile (5) beş yıl süre ile geçerlidir. Belgelerin kullanımına ilişkin kurallar, 3M Belgelendirme Kuruluşu ile Aday arasında karşılıklı olarak imzalanan Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilmiştir. Aday, yapılan sözleşme ile bu sözleşmede belirtilen kurallara uyacağını taahhüt etmektedir. Belgelendirilmiş kişiler, Mesleki Yeterlilik Belgelerini sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.

Belgelerin içeriği,Başvuru sahibinin özlük dosyasındaki evrakları ile, 3M Belgelendirme Kuruluşu tarafından hazırlanır, belgelendirme kararı alınan bireyler için Belgelendirme Asistanı tarafından MeslekiYeterlilik Kurumu’ na listeler gönderilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Belgelendirme Asistanı belge basımını takip eder. Belge basılıp 3M Belgelendirme Kuruluşuna ulaştıktan sonra, Genel Müdür belgeyi imzalar. Belgelendirme Asistanı aday ile iletişime geçerek belgenin hazır olduğunu bildirir. Belge teslimi kişilere merkez ofisimizde veya tüzel kişilik yerinde yapılıyorsa, Belge Teslim Formu ve Belgelendirme Sözleşmesi ile imzası alınarak teslim edilir. Ayrıca belge teslimi Kargo, Posta vb. yöntemlerle de yapılabilmektedir. Bu durumda yine de Belge Teslim Formu ve Belgelendirme Sözleşmesinin imzalatılması sağlanır. Belgelendirme Sözleşmesini 3M Belgelendirme Kuruluşunu temsilen Genel Müdür imzalar. Belgenin 3M Belgelendirme Kuruluşu’ nda kalmak üzere bir fotokopisi alınır ve ilgili kişinin özlük dosyasına eklenir.

Belgelerde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır :

 • Belgelenen kişinin adı
 • Benzersiz bir belge numarası (Belge no)
 • Belgelendirme kuruluşunun adı, logosu ve mühür
 • Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, yeterlilik ismi ve numarası dahil diğer ilgili dokümanlara atıf
 • Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı,
 • Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih.
 • Genel Müdür adı, soyadı, ünvanı, imzası (Onay İmzası) Mesleki Yeterlilik Belgelerinde tek imza yer alır.
 • Ayrıca belge üzerinde kişinin, T.C veya Geçerli Pasaport numarası, doğum yeri ve tarihi ve belge kapsamına ilişkin gözetim şartları yer alır.

 

Belgeleri geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir :

 • İmla / basım hataları içeren belge
 • Kağıdı problemli yıpranmış zarar görmüş belge
 • Onayı, imzası ve mührü olmayan belge

Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılmasına ilişkin talepler 3M Belgelendirme Kuruluşu tarafından değerlendirilir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması hâlinde 3M Belgelendirme Kuruluşunca belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge masraf karşılığı tutarını aşamaz.