Mesleki Yeterlilik Sistemi

21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı kanunla kurulmuş,
Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,Kamu tüzel kişiliğini haiz,İdari ve mali özerkliğe sahip,Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşları temsilcilerinin eşit katılımıyla yönetilen,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK):

27 Ekim 1999 tarih ve 4457 sayılı kanunla kurulmuş,bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek,bu kuruluşların faaliyetlerini ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlamakla yetkili ve sorumlu,Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI (UMS):

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli;

  • Bilgi,Beceri,Tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren, iş ve eğitim dünyasının üzerinde uzlaşarak oluşturduğu asgari normları ifade eder.

ULUSAL YETERLİLİKLER (UY):

Bireyin sahip olması gereken

  • Bilgi,Beceri ve Yetkinlikler ile bunların nasıl ölçüleceğine dair ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümanlardır.

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ULUSAL YETERLİLİKLER ARASINDAKİ FARK;

Ulusal Meslek Standartları (UMS) işyerinde gerçekleşmesi gereken iş standartlarını belirler.
Ulusal Yeterlilikler (UY) işi standartlara uygun olarak gerçekleştirecek bireylerin sahip olması gereken donanımları (bilgi, beceri, yetkinlikler) ve bu donanımların nasıl ölçüleceğini ve belgelendirme koşullarını açıklar.